Prepojte primaTime so svojimi systémami

primaTime ponúka rozhranie RESTful API, ktoré umožňuje jednoduchú a výkonnú integráciu s externými aplikáciami ako sú: fakturácia, systémy projektového riadenia, evidencie dochádzky, iné ERP aplikácie apod.

Ako komunikovať s API?

API sprístupňuje všetky zdroje používané v celom systéme primaTime. Pre komunikáciu používa štandartný http / https protokol s výmenou dát vo formátoch JSON alebo XML. API je hlavným a jediným prístupovým rozhraním k dátam, cez API komunikuje aj naša webová aplikácia, a tiež naše mobilné aplikácie na platformách Android a iOS. Plnohodnotne môžete pripojiť tiež ľubovoľné vlastné aplikácie alebo aplikácie tretích strán.

Môžete využiť API ako aj pre export, tak aj pre import Vašich dát do inej aplikácie. Je napríklad možné importovať zoznam svojich projektov a úloh z vlastného systému projektového riadenia, sledovať svoj čas v primaTime a potom exportovať dáta do iného fakturačného alebo ERP systému.

K čomu môže byť API dobré?

API môžete použiť pre prepojenie naozaj s ľubovoľným iným webovým či mobilným programom na ľubovoľnej platforme. Typické použitia môžu byť napríklad tieto:

  • obojsmerná synchronizácia projektov, úloh, aktivít a cien so zložitejšími aplikáciami pre projektové riadenie
  • obojsmerná synchronizácia číselníku zákazníkov, projektov a cien s firemnými ERP systémami alebo fakturačnými programami
  • export nameraných časov Attendadnce alebo Sledovanie časuu do aplikácií, ktoré je ďalej spracujú
  • export do zobrazovacích nástrojov, dashboardov a analytických a štatistických aplikácií
  • napojenie hardvérových terminálov generujúcich časové záznamy
  • prezentácia dát na intranetových portáloch
  • vlastné aplikácie na meranie času podľa Vašich špecifických potrieb ukladajúce dáta do primaTime

Vašej fantázii sa medze nekladú.

Ako začať používať API?

Ak máte záujem o prepojenie svojich systémov s primaTime, mali by ste najskôr prostredníctvom e-mailu support@primatime.com zažiadať o oprávnenie na použitie API zdrojov. Pridelíme Vám Váš unikátny API key, ktorý budete potrebovať pre prihlásenie sa do API rozhrania k Vašim dátam.

Tu je k dispozícii úplná API dokumentácia (iba v anglickom jazyku), kde nájdete opis spôsobu komunikácie, detaily o autorizácii a prihlasovaniu, detailný popis všetkých zdrojov, ich položiek a veľa ďalších užitočných informácií pre komunikáciu so systémom primaTime.

Dokumentácia je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové zdroje tak, ako je systém primaTime rozvíjaný.

Ak si s niečím nebudete vedieť poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť na support@primatime.com.