Sprostredkovateľská zmluva

Ako zaobchádzame s údajmi, ktoré nám zveríte

Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy „primaTime“, „užívateľ“, „zmluvné strany“, „zmluva“, „podmienky“, „služba“ majú rovnaký význam, ktorý je definovaný v podmienkach služby.
 2. Licenčná zmluva sa považuje za uzavretú, keď užívateľ odsúhlasí všeobecné podmienky zverejnené na adrese https://www.primatime.com/sk_sk/information/terms/..
 3. V rámci tohto právneho vzťahu bude primaTime prevádzkovateľom osobných údajov užívateľa na účely realizácie zmluvného vzťahu a na marketingové účely podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Aké údaje spracovávame?

 1. V databázach sú uložené informácie a všetky údaje aplikácie, ktoré sami zadáte.
 2. Vaše údaje spracovávame len na účely poskytovania služby primaTime formou podmienok používania a poskytnutia technickej podpory v rozsahu bežných osobných údajov.
 3. Osobné údaje zadané užívateľom do primaTime sa zaväzujeme spracovávať len na účely technického zabezpečenia prevádzky služby (ukladanie údajov, zálohovanie, správny chod a fungovanie služby).

Čo robíme s údajmi a ako ich spracovávame?

 1. Osobné údaje sa spracovávajú na účely vykonávania všetkých činností potrebných na poskytovanie služby formou podmienok používania (vrátane napr. podpory).
 2. Osobné údaje sa zaväzujeme pre užívateľa spracovávať v rozsahu a na účely stanovené v tejto zmluve. primaTime bude v rámci spracovávania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať a mazať.
 3. Užívateľ udeľuje primaTime všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho sprostredkovateľa osobných údajov. PrimaTime musí svojim subdodávateľom v postavení sprostredkovateľa osobných údajov uložiť rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
 4. Zoznam subdodávateľov je dostupný na adrese https://www.primatime.com/sk_sk/information/processors/
 5. Ak chcete byť informovaní o budúcich zmenách v zozname subdodávateľov, môžete o to písomne požiadať na adrese support@primatime.com. Budeme Vás informovať najneskôr štrnásť (14) dní pred vykonaním zmeny. V danej lehote môžete vzniesť námietky. Tieto námietky musia obsahovať zdokumentované porušenie zásad ochrany osobných údajov daného subdodávateľa.
 6. V závažných prípadoch, keby bola ohrozená bezpečnosť údajov alebo fungovania služby, máme právo zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho upozornenia. Na takúto zmenu vás upozorníme ex post a nie je tým dotknuté Vaše právo na vyjadrenie legitímnej námietky.
 7. Zaväzujeme sa, že spracovávanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcimi spôsobmi:
  • Prijali sme a budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce miere rizika, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ani k inému zneužitiu.
  • Oprávnené osoby primaTime, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Zaistíme ich preukázateľné zaviazanie sa k tejto povinnosti a táto povinnosť oprávnenej osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k primaTime.

Právo exportovať údaje

Máte právo kedykoľvek exportovať svoje údaje priamo v aplikácii, v časti nastavení účtu, v položke záloha (tenant.primatime.com/accounts/backup). Ďalšia možnosť exportovania údajov je pomocou API.

Zmazanie údajov

 1. Účet môže byť kedykoľvek zrušený vlastníkom účtu prostredníctvom kliknutia na odkaz „Deaktivovať účet“ v časti nastavení webovej aplikácie služby. Za tento krok nesie výhradnú zodpovednosť užívateľ. primaTime vymaže všetky údaje užívateľa spojené so službou 90 dní po deaktivácii účtu.
 2. Ak bude niektorý účet užívateľa neaktívny počas 9 mesiacov, tento účet bude zrušený. 90 dní po zrušení účtu vymaže primaTime všetky údaje spojené so službou.
 3. Do 97 dní od zrušenia účtu dôjde nenávratne aj k odstráneniu údajov zo záloh.
 4. Porušenie ktorejkoľvek časti podmienok zo strany užívateľa môže byť dôvodom na okamžité zrušenie účtu užívateľa a vymazanie všetkých údajov s ním spojených.
 5. Po zrušení účtu primaTime budeme ešte uchovávať nasledujúce údaje:
  • Korešpondencia a online rozhovory užívateľa pri riešení svojich otázok na podporu pomocou e-mailu alebo iného online nástroja pre chat (napr. Intercom, Facebook Messenger, Twitter...)
  • Vyplnené ankety

Trvanie sprostredkovateľskej zmluvy a ukončenie platnosti

 1. Trvanie sprostredkovateľskej zmluvy závisí od trvania zmluvy, sprostredkovateľská zmluva je teda účinná najdlhšie počas obdobia účinnosti zmluvy
 2. Ak dôjde k ukončeniu účinnosti zmluvy, účinnosť sprostredkovateľskej zmluvy zaniká v rovnaký deň.
 3. Zaväzujeme sa, že aj po ukončení účinnosti sprostredkovateľskej zmluvy budeme zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ku ktorým sme v súvislosti s plnením zmluvy získali prístup, a naďalej budeme dodržiavať bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto osobných údajov užívateľa podľa sprostredkovateľskej zmluvy a zachovávať mlčanlivosť o týchto bezpečnostných opatreniach.