Zásady ochrany súkromia

Ako zaobchádzame s dátami, ktoré nám zveríte

Všetky údaje aplikácie sú uložené v dátových centrách Amazonu, kde sú dôkladne zabezpečené. Sme si tým istí, pretože naše údaje uchovávame rovnako a v tých istých dátových centrách. Neustále robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili Vaše údaje. Nikdy by sme neriskovali zneužitie alebo stratu Vašich údajov alebo stratu našej povesti.

Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy „primaTime“, „užívateľ“, „zmluvné strany“, „podmienky“, „služba“ majú rovnaký význam, ktorý je definovaný v podmienkach služby.
 2. Licenčná zmluva sa považuje za uzavretú, keď užívateľ odsúhlasí všeobecné podmienky zverejnené na adrese https://www.primatime.com/sk_sk/information/terms/ .
 3. V rámci tohto právneho vzťahu bude primaTime prevádzkovateľom osobných údajov užívateľa na účely realizácie zmluvného vzťahu a na marketingové účely podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Čo o vás vieme?

 1. Aplikácia ukladá v zabezpečenej databáze Vaše meno a priezvisko, e-mail, telefón, fakturačné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste zadali počas vytvárania účtu a/alebo vyplnili v nastavení vášho účtu.
 2. Aplikácia uchováva Vašu IP adresu a zasiela Vám súbory cookie, čo využívame na váš rýchlejší pohyb po stránkach aj v aplikácii a nemusíme sa pýtať na heslo, vždy keď chcete prejsť na inú stránku.
 3. V databázach sú uložené informácie a všetky údaje aplikácie, ktoré sami zadáte.
 4. Všetky informácie nepovažujeme z ich povahy za tzv. citlivé údaje týkajúce sa fyzických osôb. Napriek tomu ich chránime tak, ako by nimi boli, v súlade s prísnou ochranou osobných údajov v rámci Európskej únie a Českej republiky, ktoré kladú súkromie osoby na popredné miesto.

Je to pre nás veľká zodpovednosť – Ako si ju vážime?

 1. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Nepredáme, nepožičiame, neprenajmeme, neposkytneme ich, ani ich nenecháme nikým zneužiť.
 2. Záznamy Vašej aplikácie sú prístupné len Vám a ľuďom, ktorých poveríte. Ani my nemáme prístup k údajom Vašej aplikácie, všetko sa rieši automaticky.
 3. Kedykoľvek si môžete vyexportovať a zálohovať všetky Vaše údaje z aplikácie a zistiť, aké informácie máme o Vás uložené.
 4. Neradi to priznávame, ale môžete sa rozhodnúť od nás odísť a zavrieť svoj účet. V tom prípade zmažeme všetky Vaše údaje. Budete mať pochopiteľne možnosť si ich vziať so sebou.
 5. Vami poskytnuté údaje sa môžu využiť na marketingové účely, t. j. na šírenie obchodných informácií o vlastnej službe primaTime. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním. Súhlas sa udeľuje na obdobie trvania zmluvného zväzku a je možné ho kedykoľvek odvolať.
 6. Zoznam subdodávateľov je dostupný na adrese https://www.primatime.com/sk_sk/information/processors/
 7. Aplikácia primaTime nie je oprávnená spracovávať osobné údaje nad rámec alebo v rozpore s týmito podmienkami bez priameho súhlasu užívateľa. Tento súhlas môže byť poskytnutý ľubovoľnou formou komunikácie (e-mail, telefón, potvrdením formulára v aplikácii a iné) s prevádzkovateľom primaTime.
 8. Na základe článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nedochádza zo strany primaTime k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.
 9. Ak by sme sa dostali do situácie, keď nám zákonná povinnosť prikazuje sprístupnenie údajov orgánom činným v trestnom alebo inom konaní, najprv dôkladne preskúmame celú situáciu, či skutočne máme takúto povinnosť. Tento krok nám nemôžu nariadiť orgány žiadnych štátov, len prostredníctvom orgánov Českej republiky. Tie sa vo svojich rozhodnutiach riadia právom Českej republiky a smernicami Európskej únie, ktoré vo veľkej miere chránia osobné údaje jednotlivca.
 10. Všetky údaje aplikácie sa uchovávajú a zálohujú v dátových centrách spoločnosti Amazon. V podmienkach používania služby sa výslovne zakazuje využívať primaTime na akékoľvek nelegálne aktivity.

Prečo ukladáme Vaše údaje?

 1. Prispieva to k lepšiemu fungovaniu aplikácie. Môže sa o Vás niečo naučiť, poskytovať Vám informácie, ktoré Vás zaujímajú a ktoré potrebujete, môže vám ponúknuť údaje v kontexte iných záznamov a viac vám pomáhať.
 2. Na komunikáciu s Vami. Sme schopní rýchlo reagovať na Vaše otázky, vyjasniť všetky nejasnosti, oznámiť Vám informácie o nových funkciách a ich zmenách a poďakovať sa Vám za to, že používate .

Práva užívateľa

 1. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely, na ich opravu a právo na ich vymazanie.
 2. Ak požiadate o informácie o rozsahu alebo spôsobe spracovania svojich osobných údajov, poskytneme Vám tieto informácie čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
 3. Máte právo na poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov. V prípade opakovanej neopodstatnenej žiadosti máme právo Vám účtovať primeraný administratívny poplatok za náklady spojené s vyhovením vašej žiadosti.

Zmazanie údajov

 1. Účet môže byť kedykoľvek zrušený vlastníkom účtu prostredníctvom kliknutia na odkaz „Deaktivovať účet“ v časti nastavení webovej aplikácie služby. Za tento krok nesie výhradnú zodpovednosť užívateľ. primaTime vymaže všetky údaje užívateľa spojené so službou 90 dní po deaktivácii účtu.
 2. Ak bude niektorý účet užívateľa neaktívny počas 9 mesiacov, tento účet bude zrušený. 90 dní po zrušení účtu vymaže primaTime všetky údaje spojené so službou.
 3. Porušenie ktorejkoľvek časti podmienok zo strany užívateľa môže byť dôvodom na okamžité zrušenie účtu užívateľa a vymazanie všetkých údajov s ním spojených.
 4. Po zrušení účtu primaTime budeme ešte uchovávať nasledujúce údaje:
  • Korešpondencia a online rozhovory užívateľa pri riešení svojich otázok na podporu pomocou e-mailu alebo iného online nástroja pre chat (napr. Intercom, Facebook Messenger, Twitter...)
  • Vyplnené ankety

Používanie cookies

Aplikácia primaTime využíva tzv. cookies , umožňuje nám to urobiť Vašu prácu so systémom pohodlnejšiu a príjemnejšiu, zisťovať, ktoré časti systému ako využívate a vylepšovať tak aplikáciu, aby bola pre vás ľahko použiteľná a čo najviac užitočná. Používaním aplikácie primaTime súhlasíte s využívaním cookies. Pretože aplikácie ako väčšina ostatných k rozumnému behu cookies potrebuje, potom keď teraz alebo kedykoľvek neskôr budete chcieť tento súhlas odvolať, prestaňte aplikáciu používať a deaktivujte svoj účet.