Zmluva o spracovaní

Definícia pojmov

  1. Pojmy "primaTime", "Používateľ", "Strany", "Podmienky", "Služba" majú rovnaký význam, ako je definovaný v Podmienkach služby.
  2. Licenčná zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, keď používateľ prijme Všeobecné podmienky uverejnené na stránke https://primatime.com/cs/terms-of-service.
  3. V rámci tohto právneho vzťahu bude primaTime správcom osobných údajov Používateľa na účely realizácie zmluvného vzťahu a na marketingové účely podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR").

Aké údaje spracúvame?

  1. V databázach sú uložené informácie a všetky údaje aplikácie, ktoré zadáte.
  2. Vaše údaje spracúvame len na účely poskytovania služby primaTime vo forme podmienok používania a poskytovania technickej podpory v rozsahu bežných osobných údajov.
  3. Zaväzujeme sa spracúvať osobné údaje zadané používateľom do primaTime len na účely technickej podpory prevádzky služby (ukladanie údajov, zálohovanie, správny chod a fungovanie služby).

Čo robíme s údajmi a ako ich spracovávame?

  1. Osobné údaje sa spracúvajú na účely vykonávania všetkých činností potrebných na poskytovanie služby vo forme podmienok používania (vrátane napríklad podpory).
  2. Zaväzujeme sa spracúvať osobné údaje používateľa v rozsahu a na účely uvedené v tejto zmluve.V rámci spracovania budeme zhromažďovať, uchovávať, uchovávať a vymazávať osobné údaje.
  3. Používateľ udeľuje spoločnosti primaTime všeobecné povolenie na zapojenie iného spracovateľa údajov do spracovania osobných údajov.Spoločnosť primaTime musí svojim subdodávateľom ako spracovateľom údajov uložiť rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov, ako sú uvedené v týchto Podmienkach.
  4. Zoznam procesorov je k dispozícii na adrese https://primatime.com/cs/data-processors/.
  5. Ak chcete byť informovaní o budúcich zmenách v zozname spracovateľov, môžete o to požiadať písomne na adrese support@primatime.com. Oznámime vám to najneskôr štrnásť (14) dní pred uskutočnením zmeny. V tejto lehote môžete vzniesť námietku. Tieto námietky musia obsahovať zdokumentované porušenie zásad ochrany údajov daného spracovateľa.
  6. V závažných prípadoch, keď by bola ohrozená bezpečnosť údajov alebo fungovanie služby, máme právo zmeniť spracovateľa bez predchádzajúceho upozornenia. O takejto zmene vás budeme informovať ex post bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo na oprávnenú námietku.
  7. Zaväzujeme sa, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcimi spôsobmi:
    • Prijali sme a budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce úrovni rizika, aby sme zabránili neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu.
    • Oprávnené osoby spoločnosti PrimaTime, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto Podmienok, sú povinné zachovávať dôvernosť osobných údajov a bezpečnostných opatrení, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich bezpečnosť. Zabezpečíme, aby sa k tejto povinnosti preukázateľne zaviazali, a táto povinnosť oprávnenej osoby bude trvať aj po skončení pracovného alebo iného vzťahu so spoločnosťou primaTime.

Právo na vývoz údajov

Máte právo kedykoľvek exportovať svoje údaje priamo v aplikácii, v časti nastavenia účtu, v časti zálohovanie (tenant.primatime.com/accounts/backup). Ďalším spôsobom exportu vašich údajov je prostredníctvom rozhrania API.

Deaktivácia a vymazanie konta

  1. Účet môže vlastník účtu kedykoľvek deaktivovať kliknutím na odkaz "Deaktivovať účet" v časti nastavení webovej aplikácie služby. PrimaTime deaktivuje konto a odstráni všetky údaje používateľa spojené so službou 90 dní po deaktivácii konta.
  2. PrimaTime si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek používateľský účet a jeho údaje, ak na účte nie je aspoň jedno zaplatené predplatné po dobu 90 dní. Dôvodom je ochrana súkromia Používateľov a zachovanie integrity služby PrimaTime tým, že sa zabezpečí, aby sa údaje po zrušení účtu neuchovávali na serveroch PrimaTime na neurčitú dobu. Je dôležité, aby si Používatelia pred deaktiváciou účtu zálohovali svoje údaje. Po uplynutí 90-dňovej lehoty budú údaje uvedených Používateľov natrvalo vymazané a nebude možné ich obnoviť.
  3. Porušenie ktorejkoľvek časti týchto podmienok zo strany používateľa môže byť dôvodom na okamžitú deaktiváciu účtu používateľa a odstránenie všetkých údajov, ktoré sú s ním spojené.
  4. Po zrušení účtu primaTime budeme naďalej uchovávať nasledujúce údaje:
    • Korespondencia a online konverzácie, ktoré používateľ viedol pri riešení svojich otázok podpory prostredníctvom e-mailu alebo iného online chatovacieho nástroja (napr. Intercom, Facebook Messenger, Twitter, ...)
    • Vyplnené prieskumy

Trvanie a ukončenie spracovateľskej zmluvy

  1. Doba trvania spracovateľskej zmluvy závisí od doby trvania Zmluvy, účinnosť spracovateľskej zmluvy je teda maximálne počas doby trvania Zmluvy.
  2. V prípade ukončenia Zmluvy sa Zmluva o spracovaní ukončí v ten istý deň.
  3. Zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ku ktorým sme získali prístup v súvislosti s plnením Zmluvy, a naďalej dodržiavať bezpečnostné opatrenia na ochranu takýchto osobných údajov Používateľa podľa Zmluvy o spracovaní a zachovávať mlčanlivosť o týchto bezpečnostných opatreniach.
primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívajte svoj čas jako profesionál