Podmienky služby

Zmluvné strany

primaTime
primatime.com s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČ: 10991760, DIČ: CZ10991760, zapísaná Mestským súdom v Prahe, OR odd. C, vložka 351920, ("primaTime")

Používateľ
Na účely týchto podmienok sa používateľom rozumie akýkoľvek subjekt, ktorý využíva akúkoľvek službu a/alebo aplikáciu ponúkanú prostredníctvom webovej stránky www.primatime.com a/alebo iných elektronických platforiem, či už je poskytovaná na lokálnom počítači, v cloudovej aplikácii, telefonicky, e-mailom alebo akoukoľvek inou formou (ďalej len "užívateľ").

(spoločne ďalej len "zmluvné strany")

Všeobecné podmienky

 1. Tieto Podmienky používania služby (ďalej len "Podmienky") upravujú právny vzťah medzi vami a používateľom pri používaní služieb a/alebo aplikácií a/alebo obsahu ponúkaného a poskytovaného prostredníctvom webovej stránky www.primatime.com a všetkých jej subdomén a podstránok a iných elektronických distribučných platforiem, či už vo forme obsahu, aplikácií na lokálnom počítači, služby alebo aplikácie poskytovanej na diaľku prostredníctvom internetu, telefónu, e-mailu alebo akoukoľvek inou formou (ďalej len "služba").
 2. Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a obsahom služby v jej aktuálnej podobe tým, že používa službu alebo jej časť.
 3. primaTime si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Podmienky a Službu alebo ich časť bez predchádzajúceho upozornenia. Takto zmenené časti Podmienok alebo Služby sú ich neoddeliteľnou súčasťou a podliehajú týmto Podmienkam. Zmeny Podmienok sa v týchto Podmienkach objavia bez zbytočného odkladu. Používaním Služby alebo jej časti po zmene Služby alebo Podmienok akceptujete zmenu a súhlasíte s novou Službou alebo Podmienkami.
 4. Tieto Podmienky sa riadia zákonmi Českej republiky a smernicami Európskej únie, vykladajú sa v súlade s nimi a podliehajú im v rozsahu platnom v čase používania Služby. Ak sú tieto Podmienky v inom ako českom jazyku, v prípade pochybností, nejasností alebo možného dvojakého výkladu sú vždy záväzné Podmienky v českom jazyku, ktoré sa nachádzajú na adrese https://primatime.com/cs/terms-of-service/. Napriek tomu primaTime vynakladá primerané úsilie na to, aby sa vyhol akémukoľvek významovému rozdielu. Akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok vyplývajúci z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi podlieha súdnej právomoci súdov Českej republiky. Súdom prvého stupňa je Obvodný súd pre Prahu 5.

Používanie služby

 1. Služba je poskytovaná tak, ako je. Jej poskytovanie závisí od dostupnosti viacerých služieb tretích strán. Ak dôjde k výpadku služby z dôvodu nefunkčnosti služieb tretích strán, považuje sa to za situáciu vyššej moci. PrimaTime nemôže prevziať zodpovednosť za takéto výpadky. Napriek tomu primaTime vynaloží primerané dostupné úsilie, aby zabezpečil riadne a včasné poskytovanie Služby v súlade s jej popisom.
 2. Používateľ je zodpovedný za zákonnosť všetkých svojich činností súvisiacich s používaním služby.
 3. Používateľ používa službu na vlastné riziko.
 4. Používateľ nesmie používať službu na nezákonné činnosti.
 5. Používateľ musí mať viac ako osemnásť rokov a musí poskytnúť platnú e-mailovú adresu, ako aj ďalšie informácie, ak sa vyžadujú.
 6. Používateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a súkromie svojho účtu.
 7. Používateľ súhlasí s tým, že primaTime nenesie zodpovednosť za žiadne osobitné, nepriame, náhodné alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku alebo ušlého príjmu, poškodenia súkromia alebo mena, ktoré vznikli v dôsledku používania a/alebo nedostupnosti Služby.
 8. PrimaTime si vyhradzuje právo okamžite prerušiť poskytovanie/používanie Služby bez predchádzajúceho upozornenia, najmä, ale nie výlučne, v prípade podozrenia na preťaženie akejkoľvek časti Služby, narušenia bezpečnosti, zásahu do aplikácie, snahy o reverzné inžinierstvo, získavania údajov tretích strán alebo akéhokoľvek ohrozenia Služby.
 9. primaTime si vyhradzuje právo pozastaviť akékoľvek používateľské konto 30 dní po upozornení.
 10. Služba a všetky jej časti, ako napríklad text, kód, dizajn, používateľské rozhranie, aplikácie, webové stránky alebo informačná architektúra, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti primaTime a nesmú sa používať, kopírovať, zneužívať, ďalej predávať alebo reprodukovať bez výslovného písomného súhlasu.

Platby

 1. Služba sa poskytuje v platenej a neplatenej verzii.
 2. Neplatená verzia je úplne bezplatná a podlieha podmienkam definovaným spoločnosťou primaTime, a to len na obmedzené obdobie 14 dní na účely testovania a oboznámenia sa so službou. Používateľ nemôže v neplatenej verzii prevádzkovať viacero účtov súčasne. Neplatenú verziu nesmie prevádzkovať ani opakovane, a to ani pod inou identitou.
 3. Každá časť Služby a každá miestna verzia Služby môže mať vlastnú cenu. Tieto ceny sú vždy bez miestnych daní, ako je DPH, ktoré sa pripočítavajú ku konečnému účtu. Cena príslušnej verzie je vždy definovaná na príslušnej stránke webovej prezentácie časti Služby a v procese potvrdenia platby.
 4. Poplatky zahŕňajú len tie dane, ktoré sú výslovne uvedené na faktúre - účtovnom doklade. Úhrada všetkých ostatných daní a správnych poplatkov v súlade s platnou legislatívou je výlučne na zodpovednosti používateľa.
 5. Služba je predplatená a platby sú nevratné. Za nevyužité predplatené obdobia, znížené využívanie služby alebo nevyužitý čas s otvoreným účtom sa nevracajú žiadne peniaze ani sa nepripočítavajú žiadne kredity.
 6. primaTime si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky a ceny Služby alebo jej časti 30 dní po oznámení.

Zrušenie účtu/údajov používateľa

 1. Účet môže vlastník účtu kedykoľvek deaktivovať kliknutím na odkaz "Deaktivovať účet" v časti nastavení webovej aplikácie služby. PrimaTime deaktivuje konto a odstráni všetky údaje používateľa spojené so službou 90 dní po deaktivácii konta.
 2. PrimaTime si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek používateľský účet a jeho údaje, ak na účte nie je aspoň jedno zaplatené predplatné po dobu 90 dní. Dôvodom je ochrana súkromia Používateľov a zachovanie integrity služby PrimaTime tým, že sa zabezpečí, aby sa údaje po zrušení účtu neuchovávali na serveroch PrimaTime na neurčitú dobu. Je dôležité, aby si Používatelia pred deaktiváciou účtu zálohovali svoje údaje. Po uplynutí 90-dňovej lehoty budú údaje uvedených Používateľov natrvalo vymazané a nebude možné ich obnoviť.
 3. Porušenie ktorejkoľvek časti týchto podmienok zo strany používateľa môže byť dôvodom na okamžitú deaktiváciu účtu používateľa a odstránenie všetkých údajov, ktoré sú s ním spojené.
 4. Po zrušení vášho účtu primaTime budeme naďalej uchovávať nasledujúce údaje:
  • Korespondencia používateľov a online konverzácie pri riešení ich otázok podpory prostredníctvom e-mailu alebo iného online chatovacieho nástroja (napríklad Intercom, Facebook Messenger, Twitter, ...)
  • Vyplnené prieskumy
primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívajte svoj čas jako profesionál