Smlouva o zpracování

Vymezení pojmů

 1. Pojmy "primaTime", "Uživatel", "Smluvní strany", "Podmínky", "Služba" mají stejný význam, který definují Podmínky služby.
 2. Licenční smlouva se považuje za uzavřenou odsouhlasením všeobecných podmínek zveřejněných na https://primatime.com/cs/terms-of-service Uživatelem.
 3. V rámci tohoto právního vztahu bude primaTime správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

Jaká data zpracováváme?

 1. V databázích jsou uloženy informace a všechna data aplikace, která sami zadáte.
 2. Vaše data zpracováváme pouze za účelem poskytování služby primaTime formou podmínek užití a poskytnutí technické podpory v rozsahu běžných osobních údajů.
 3. Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje zadané uživatelem do primaTime pouze za účelem technického zajištění provozu služby (ukládání dat, zálohování, správný běh a fungování služby).

Co s daty děláme a jak je zpracováváme?

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování služby formou podmínek užití (včetně např. podpory).
 2. Zavazujeme se pro uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v této smlouvě. bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.
 3. Uživatel uděluje primaTime obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů.primaTime musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 4. Seznam zpracovatelů je dostupný na https://primatime.com/cs/data-processors/
 5. Pokud chcete být informováni o budoucích změnách v seznamu zpracovatelů, můžete o to požádat napsáním na support@primatime.com. My Vás budeme informovat, nejpozději pak čtrnáct (14) dní před provedením změny. V dané lhůtě můžete vznést námitky. Tyto námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného zpracovatele.
 6. V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo fungování služby, máme právo změnit zpracovatele bez předchozího upozornění. Na takovou změnu Vás upozorníme ex post a není tím dotčeno Vaše právo vyjádření legitimní námitky.
 7. Zavazujeme se, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícími způsoby:
  • Přijali jsme a budeme udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  • Oprávněné osoby primaTime, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Zajistíme jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti a tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k primaTime.

Právo exportovat data

Máte právo kdykoliv exportovat svá data přímo v aplikaci, v sekci nastavení účtu, v položce záloha (tenant.primatime.com/accounts/backup). Další možnost, jak data exportovat, je pomocí API.

Deaktivace & smazání účtu

 1. Účet může vlastník účtu kdykoliv deaktivovat kliknutím na odkaz "Deaktivovat účet" v sekci nastavení webové aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. primaTime deaktivuje účet a vymaže všechna Uživatelská data spojená se Službou 90 dní po deaktivaci účtu.
 2. PrimaTime si vyhrazuje právo smazat jakýkoli Uživatelský účet a jeho data, pokud po dobu 90 dnů není na účtu alespoň jedno placené předplatné. Důvodem je ochrana soukromí uživatelů a zachování integrity služby primaTime tím, že po zrušení účtu nejsou data na serverech primaTime uchovávána po neomezenou dobu. Je důležité, aby si Uživatelé před deaktivací účtu svá data zálohovali. Po uplynutí 90denní lhůty budou data výše zmíněných Uživatelů trvale vymazána a nebude možné je obnovit.
 3. Porušení jakékoli části smluvních podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžité deaktivaci účtu Uživatele a odstranění všech dat s ním spojených.
 4. Po zrušení účtu primaTime uchováme ještě následující data:
  • Korespondence a online rozhovory, které uživatel měl při řešení svých dotazů na podporu pomocí emailu, nebo jiného online nástroje pro chat (např. Intercom, Facebook Messenger, Twitter, …)
  • Vyplněné ankety

Trvání zpracovatelské smlouvy a ukončení platnosti

 1. Trváni zpracovatelské smlouvy je závislé na trvání Smlouvy, účinnost zpracovatelské smlouvy je tedy nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy.
 2. Pokud dojde k ukončení účinnosti Smlouvy, účinnost Zpracovatelské smlouvy tentýž den zaniká.
 3. Zavazujeme se, že i po ukončení účinnosti Zpracovatelské smlouvy budeme zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, k nimž jsme v souvislosti s plněním Smlouvy získali přístup a nadále budeme dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně těchto Osobních údajů uživatele dle Zpracovatelské smlouvy a zachovávat mlčenlivost o těchto bezpečnostních opatřeních.
primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívejte svůj čas jako profesionál