Podmínky služby

Smluvní strany

primaTime
primatime.com s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká Republika, IČ: 10991760, DIČ: CZ10991760, zapsal Městský soud v Praze, OR odd. C, vložka 351920, ("primaTime")

Uživatel
Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který užívá jakoukoli službu a/nebo aplikaci nabízenou prostřednictvím webových stránek www.primatime.com a/nebo dalších elektronických platforem, ať už je poskytnuta na lokální počítač, aplikací v cloudu, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě (dále jen "Uživatel").

(společně dále jen "Smluvní strany")

Obecné podmínky

 1. Tyto Podmínky užití služby (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi a Uživatelem, pro užívání služeb a/nebo aplikací a/nebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím webových stránek www.primatime.com a všech jejích subdomén a podstránek a dalších elektronických distribučních platforem, ať už jsou ve formě obsahu, aplikací na lokální počítač, službou nebo aplikací poskytovanou na dálku prostřednictvím sítě Internet, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě (dále jen „Služba“).
 2. Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem Služby v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel užitím Služby nebo její libovolné části.
 3. primaTime si vyhrazuje právo kdykoliv jakkoliv změnit Podmínky a Službu či jakoukoliv jejich část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo Služby takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Změny Podmínek se bez zbytečného prodlení objeví v těchto Podmínkách. Užíváním Služby nebo její libovolné části po změně Služby nebo Podmínek tuto změnu přijímáte a vyjadřujete svůj souhlas s novou podobou Služby nebo Podmínek.
 4. Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České Republiky a směrnicím Evropské unie v platném rozsahu v době užití Služby. Jsou-li tyto Podmínky v jiném jazyce, než českém, pak v případě pochybností, nejasností nebo možného dvojího výkladu jsou vždy závazné Podmínky v českém jazyce, umístěné na adrese https://primatime.com/cs/terms-of-service/. Přesto primaTime vynakládá přiměřené úsilí, aby nedošlo k rozdílu ve významu. Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají jurisdikci soudů České Republiky. Soudem první instance je Obvodní soud pro Prahu 5.

Užívání Služby

 1. Služba je poskytována tak, jak je. Její poskytování je závislé na dostupnosti řady služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku Služby z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za Vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci primaTime přebírat odpovědnost. Přesto primaTime vynaloží dostupné přiměřené úsilí, aby byla poskytována řádně a včas, v souladu s jejím popisem.
 2. Uživatel je zodpovědný za legálnost všech svých akcí spojených s užíváním Služby.
 3. Uživatel užívá Službu na své vlastní riziko.
 4. Uživatel nesmí Službu používat k ilegálním aktivitám.
 5. Uživatel musí být starší osmnácti let a musí poskytnout platnou e-mailovou adresu, stejně jako jakékoliv další údaje, jsou-li vyžadovány.
 6. Uživatel je povinen dbát na zabezpečení a soukromí svého účtu.
 7. Uživatel souhlasí, že primaTime není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, škod na soukromí nebo jméně, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností Služby.
 8. primaTime si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání Služby bez předchozího upozornění, zvláště, ale ne pouze v případech podezření na přetěžování libovolné části Služby, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení Služby.
 9. primaTime si vyhrazuje právo přerušit provoz kteréhokoliv uživatelského účtu 30 dní po upozornění.
 10. Služba i všechny její části, jako jsou texty, kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím primaTime a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného psaného souhlasu.

Platby

 1. Služba je poskytována v placené verzi a v neplacené verzi.
 2. Neplacená verze je zcela zdarma při dodržení podmínek definovaných primaTime, pouze na omezenou dobu 14 dní pro účely vyzkoušení a seznámení se se Službou. Uživatel nesmí provozovat více účtů v neplacené verzi zároveň. Stejně tak nesmí provozovat neplacenou verzi opakovaně, a to ani pod jinou identitou.
 3. Kterákoliv část Služby a kterákoliv její lokální verze může mít vlastní cenu. Vždy jde o ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výslednému účtu připočítává. Cena příslušné verze je vždy definovaná na příslušné stránce webové prezentace části Služby a v procesu potvrzení platby.
 4. Poplatky zahrnují jen ty daně, které jsou výslovně uvedené na faktuře - dokladu vyúčtování. Odvádění veškerých dalších daní a správních poplatků podle platné legislativy je výhradní povinností Uživatele.
 5. Služba je placena předem a platby jsou nevratné. Nejsou možné žádné refundace nebo přidání kreditu za nevyužité předplacené období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem
 6. primaTime si rezervuje právo změnit platební podmínky a ceny Služby nebo kterékoliv její části 30 dní po upozornění.

Zrušení účtu/dat Uživatele

 1. Účet může vlastník účtu kdykoliv deaktivovat kliknutím na odkaz "Deaktivovat účet" v sekci nastavení webové aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. primaTime deaktivuje účet a vymaže všechna Uživatelská data spojená se Službou 90 dní po deaktivaci účtu.
 2. PrimaTime si vyhrazuje právo smazat jakýkoli Uživatelský účet a jeho data, pokud po dobu 90 dnů není na účtu alespoň jedno placené předplatné. Důvodem je ochrana soukromí uživatelů a zachování integrity služby primaTime tím, že po zrušení účtu nejsou data na serverech primaTime uchovávána po neomezenou dobu. Je důležité, aby si Uživatelé před deaktivací účtu svá data zálohovali. Po uplynutí 90denní lhůty budou data výše zmíněných Uživatelů trvale vymazána a nebude možné je obnovit.
 3. Porušení jakékoli části smluvních podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžité deaktivaci účtu Uživatele a odstranění všech dat s ním spojených.
 4. Po zrušení vašeho primaTime účtu, budeme stále ukládat následující údaje:
  • Korespondenci a online rozhovory uživatele při řešení svých otázek na podpoře pomocí e-mailu nebo jiného online nástroje pro chat (such as Intercom, Facebook Messenger, Twitter, …)
  • Vyplněné ankety
primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívejte svůj čas jako profesionál